UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Mr. Marnix Moerman

Marnix MOERMAN vatte de universitaire opleiding in de rechten aan in 1986, studeerde aan de Gentse Universiteit en behaalde de titels van kandidaat en licentiaat in de rechten met onderscheiding.

Na de universitaire opleiding werd onmiddellijk gekozen voor de advocatuur.  Hij schreef zich in aan de Gentse balie, doorliep er de stage en behaalde het bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Advocaat Marnix MOERMAN had van 1991 tot 1997 zijn kantoor in Gent, dat op 01.01.1998 naar Lievegem werd overgebracht.

De opleiding wordt jaarlijks verder gezet door deelname aan en organisatie van studiedagen, lezingen en vakgerichte cursussen.

In 2002 behaalde hij het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gerechtelijke functies.


Benoemingen :

  • Plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Lievegem daartoe benoemd bij koninklijk besluit van 28.09.1999;
  • Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij koninklijk besluit van 03.06.2003;
  • Plaatsvervangend Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent, bij Koninklijk Besluit van 15.11.2010 (B.S. 23.11.2010);

Publicaties en voordrachten :

  • Co-auteur van de commentaren bij de Woninghuurwet in : "Wet en duiding. Huur", Larcier, Gent, 2009, ed. Koenraad DE GREVE, Alexander FORRIER en Bernard HUBEAU.
  • Auteur van << Over bevoegdheid en rechtsmacht van de beslagrechter >> in het verslagboek van de studiecyclus "Beslag en executie", Larcier, Gent, 2010, ed. Vlaamse Conferentie der Balie van Gent.
  • Co-auteur van commentaren bij het gerechtelijk wetboek in : "Wet en duiding. Gerechtelijk Recht", Larcier, Gent, 2011, ed. Paul DAUW, Dirk SCHEERS en Bart WYLLEMAN.
  • Spreker op de studienamiddag "Onbeheerde nalatenschappen" van Studipolis - Die Keure Opleidingscentrum op 05.04.2011 te Gent.

Wettelijk verplichte vermeldingen :

Mr. Marnix MOERMAN is advocaat bij de balie te Gent.

Hij oefent zijn beroep uit in persoonlijke naam, niet onder de vorm van een vennootschap.

Zijn kantoor is gelegen te 9930 Lievegem, Dekenijstraat 30.

Zijn contactgegevens zijn:
- telefoon 09 372 41 63
- fax 09 372 48 93
- mail info@advocatenlievegem.be
- web www.advocatenlievegem.be.

Mr. Marnix MOERMAN is ingeschreven in het ondernemingsregister onder het nummer 851.808.765. Hij is BTW-plichtig en geregistreerd onder het BTW-nummer BE0851.808.765.

De advocaat is verzekerd tegen eventuele fouten die hij zou begaan in de uitoefening van de hem toevertrouwde opdracht.

De cliƫnt beschikt in voorkomend geval over een rechtstreekse vordering tegen deze verzekeraar. De verzekering is afgesloten bij de NV Amlin Corporate Insurance via de Orde van Advocaten te Gent en de premie wordt vereffend door verrekening ervan in de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die de advocaat betaalt aan de Orde. De advocaat is persoonlijk aansprakelijk voor de vrijstelling (franchise) die in deze verzekering zou ingeschreven staan.

Terug